Thái Thị Thanh, M. (2022) “08. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI THÁI BÌNH DƯƠNG”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (40), tr 77–83. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/397 (Truy cập: 21 Tháng Bảy 2024).