Lê Thị Thu, H., Lê Thị, V., Ngô Đình, L., Nguyễn Văn, K., Nguyễn Hoàng, L. và Nguyễn Tiến, T. (2021) “13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (37), tr 126–136. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352 (Truy cập: 13 Tháng Sáu 2024).