Bùi Thị Cẩm, N. (2021) “10. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MOBILE GIS CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (35), tr 94–102. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/316 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).