Trần Chấn, N. và Vũ Thị, H. (2020) “10. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO MƯA NHỎ MƯA PHÙN CHO SÂN BAY PHÚ BÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ VẬT LÝ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (34), tr 85–99. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/297 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).