Vũ Văn, D., Lê Đắc, T., Phạm Hồng, T. và Bùi Đức, T. (2020) “02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (34), tr 12–23. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289 (Truy cập: 14 Tháng Sáu 2024).