Bùi Sỹ, B., Lại Thế, D. và Bùi Đức, T. (2020) “05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (32), tr 43–51. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/260 (Truy cập: 24 Tháng Bảy 2024).