Dương Thị, H. và Chu Thị Thu, H. (2020) “01. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA NẮNG NÓNG VỚI CÁC TÁC NHÂN GÂY RA NẮNG NÓNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG TRỊ”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (31), tr 3–10. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/243 (Truy cập: 22 Tháng Sáu 2024).