Ngô Quang, D. and Trần Thị, D. (2019) “15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN”, Science Journal of Natural Resources and Environment, (26), pp. 112–116. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/178 (Accessed: 26 November 2022).