Nguyễn Tiến, H., Vũ Hải, Đăng và Nguyễn Kiên, D. (2018) “11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (23), tr 89–98. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133 (Truy cập: 20 Tháng Bảy 2024).