Cấn Thị Thanh, H., Trương Vân, A. và Lê Thu, T. (2018) “4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG”, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, (22), tr 27–37. Available at: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/110 (Truy cập: 21 Tháng Tư 2024).