Nguyễn Bích, Ngọc, và Yến Trịnh Kim. 2023. “06. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÚC KIM LOẠI TỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC LÀNG TỐNG XÁ, YÊN XÁ, Ý YÊN, NAM ĐỊNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 48 (Tháng Chạp):62-69. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/527.