Đỗ Thị, Bính. 2023. “04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 47 (Tháng Chín):38-50. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508.