Nguyễn Thị, Oanh, Liêu Phan, Hiền Nguyễn Thị Thu, và Lâm Lê Chí. 2023. “15. HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT HỢP LÝ HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 45 (Tháng Ba):159-69. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/486.