Nguyễn Thị Thanh, Hải, Hiền Bùi Thị Thu, Anh Lê Thị Vân, Đạt Nguyễn Xuân, Hương Ngô Thị Thu, Ánh Nguyễn Thị, Long Phạm Hải, Tú Vũ Văn, Mai Vũ Thị, Doanh Vũ Văn, và Hiếu Trần Đình. 2022. “02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 41 (Tháng Sáu):14-21. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423.