Nguyễn Thị Thanh, Hải, Hiền Bùi Thị Thu, Anh Lê Thị Vân, Đạt Nguyễn Xuân, Hương Ngô Thị Thu, Ánh Nguyễn Thị, Long Phạm Hải, Tú Vũ Văn, Mai Vũ Thị, Doanh Vũ Văn, and Hiếu Trần Đình. 2022. “02. Research on Simultaneously Removal of Ciprofloxacin and Levofloxacin in Water by Bismuth Oxidide - BiOI”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 41 (June):14-21. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423.