Đỗ Thị, Bính. 2022. “05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 41 (Tháng Sáu):45-51. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410.