Đỗ Thị, Bính. 2022. “05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN”. Science Journal of Natural Resources and Environment, no. 41 (June):45-51. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410.