Trịnh Xuân, Báu, và Dự Ngô Quang. 2022. “04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY TRONG ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG TRÊN THẾ GIỚI - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 41 (Tháng Sáu):34-44. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/409.