Nguyễn Sách, Thành, Dương Đỗ Văn, Hải Lê Vũ Hồng, Hoài Đào Khánh, Nga Nguyễn Thị Thu, Lộc Lê Đức, và Thủy Ngô Thị Thanh. 2022. “03. GIẢI PHÁP HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ TRONG HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 41 (Tháng Sáu):22-33. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/408.