Lương Thanh, Thạch, và Phi Trần Văn. 2022. “12. KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VNGEONET XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CHUẨN CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG - THỦY VĂN Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VIỆT NAM HỖ TRỢ CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO THIÊN TAI”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 40 (Tháng Tư):118-27. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/401.