Nguyễn Văn, Trung, Làn Phạm Thị, Sơn Tống Sĩ, Hà Lê Thị Thu, và Nam Nguyễn Văn. 2022. “11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 40 (Tháng Tư):108-17. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/400.