Le Van, Thien. 2022. “07. AN EVALUATION OF PRECIPITATION VARIABILITY OVER THE VIETNAMESE MEKONG RIVER DELTA BASED ON CMIP5 MULTI-MODEL ENSEMBLE SIMULATIONS AND 21ST CENTURY PROJECTIONS”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 39 (Tháng Giêng):69-81. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/381.