Nguyễn Thị Hồng Mi, Mi, Thành Nguyễn Viết, và Hằng Phạm Thị. 2021. “12. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁP LÝ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN CONDOTEL TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 36 (Tháng Bảy):119-29. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/335.