Phạm Thị Thanh, Thủy, và Hà Lê Thị Thu. 2020. “12. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG GIS TRONG THẨM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 30 (Tháng Bảy):92-101. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/236.