Nguyễn Hải, Đông, Thảo Đỗ Thị Phương, Hòa Doãn Thị Thái, và Hiền Trần Thị. 2019. “03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 28 (Tháng Chạp):16-26. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/194.