Thái Thị Thanh, Minh, và Park Tae Yoon. 2019. “12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017”. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, số p.h 26 (Tháng Sáu):90-99. https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175.