NGUYỄN KIÊN, D.; TRẦN CHẤN, N. 6. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 20, p. 43–49, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/87. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.