BÙI THỊ HỒNG, T. 01. XỬ LÝ SỐ LIỆU HỖN HỢP GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 27, p. 3–13, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/81. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.