NGUYỄN BÌNH, P.; NGUYỄN ANH, Q.; NGUYỄN VĂN, T.; NGUYỄN XUÂN, A.; NGUYỄN VĂN, H. 02. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA KHÔNG KHÍ LẠNH VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRONG ĐỢT MƯA LỚN TỪ 13 ĐẾN 16/10/2016 TRÊN KHU VỰC TRUNG BỘ VIỆT NAM. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 27, p. 14–26, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/70. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.