ĐỖ THỊ, B. 04. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ HẠN HÁN GÂY RA TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 47, p. 38–50, 2023. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/508. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.