PHẠM QUANG, H.; NGUYỄN THỊ, L.; PHẠM HỒNG, T.; BÙI THANH, H.; TRẦN ĐĂNG, H. 3. ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI VÀ PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2022 BẰNG GOOGLE EARTH ENGINE VÀ ẢNH VỆ TINH SENTINEL ĐA THỜI GIAN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 46, p. 26–35, 2023. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/490. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.