NGUYỄN THỊ HẢI, Y. 15. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUỸ ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI, ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TẠI MỘT SỐ KHU ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 44, p. 141–152, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/470. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.