TRẦN ĐỨC, T.; ĐỖ THỊ, B.; NGUYỄN PHƯƠNG, A. 05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 44, p. 46–52, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/460. Acesso em: 21 tháng 5. 2024.