NGUYỄN THỊ THANH, H.; BÙI THỊ THU, H.; LÊ THỊ VÂN, A.; NGUYỄN XUÂN, Đạt; NGÔ THỊ THU, H.; NGUYỄN THỊ, Ánh; PHẠM HẢI, L.; VŨ VĂN, T.; VŨ THỊ, M.; VŨ VĂN, D.; TRẦN ĐÌNH, H. 02. NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐỒNG THỜI KHÁNG SINH CIPROFLOXACIN VÀ LEVOFLOXACIN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU BISMUTH OXIDIDE - BiOI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 41, p. 14–21, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.