NGUYỄN THỊ THANH, H.; BÙI THỊ THU, H.; LÊ THỊ VÂN, A.; NGUYỄN XUÂN, Đạt; NGÔ THỊ THU, H.; NGUYỄN THỊ, Ánh; PHẠM HẢI, L.; VŨ VĂN, T.; VŨ THỊ, M.; VŨ VĂN, D.; TRẦN ĐÌNH, H. 02. Research on simultaneously removal of ciprofloxacin and levofloxacin in water by bismuth oxidide - BiOI. Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 41, p. 14–21, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/423. Acesso em: 2 dec. 2022.