ĐỖ THỊ, B. 05. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠN HÁN TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN. Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 41, p. 45–51, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/410. Acesso em: 2 dec. 2022.