LÊ MINH, H.; VŨ THỊ THANH, H.; ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T. 01. GIÁM SÁT KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ KẾT HỢP ẢNH VỆ TINH VÀ ẢNH CHỤP TỪ THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI THỰC NGHIỆM TẠI TỈNH YÊN BÁI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 41, p. 3–13, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/406. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.