NGUYỄN VĂN, T.; PHẠM THỊ, L.; TỐNG SĨ, S.; LÊ THỊ THU, H.; NGUYỄN VĂN, N. 11. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 3D CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 40, p. 108–117, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/400. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.