THÁI THỊ THANH, M. 08. MỐI LIÊN HỆ GIỮA ENSO VÀ QBO TRÊN VÙNG NHIỆT ĐỚI THÁI BÌNH DƯƠNG. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 40, p. 77–83, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/397. Acesso em: 25 tháng 7. 2024.