ĐỖ THỊ PHƯƠNG, T.; CHU HẢI, T. 07. CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT KHU VỰC BÃI THẢI TRO XỈ Ở NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: THỬ NGHIỆM TẠI QUẢNG NINH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 40, p. 68–76, 2022. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/396. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.