PHẠM VĂN, C.; ĐỖ MẠNH, T. 02. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TẠO THÀNH DÒNG THẢI AXIT TẠI MỎ PYRIT MINH QUANG, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 38, p. 11–16, 2021. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/358. Acesso em: 13 tháng 7. 2024.