LÊ THỊ THU, H.; LÊ THỊ, V.; NGÔ ĐÌNH, L.; NGUYỄN VĂN, K.; NGUYỄN HOÀNG, L.; NGUYỄN TIẾN, T. 13. XÂY DỰNG WEBGIS CẢNH BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ KHU VỰC HÀ NỘI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 37, p. 126–136, 2021. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/352. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.