NGUYỄN THANH, G.; PHÙNG THỊ, H.; DƯƠNG VĂN, N.; LÊ THỊ DIỄM, M.; LÊ THỊ BÍCH, T. 05. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT QUẬN CÁI RĂNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 35, p. 47–60, 2021. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/311. Acesso em: 20 tháng 6. 2024.