NGUYỄN VĂN, N.; NGUYỄN THANH, Đoàn; NGUYỄN THANH, T. 04. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG BỜ DỰA TRÊN ẢNH VIỄN THÁM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 34, p. 30–37, 2020. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/291. Acesso em: 14 tháng 7. 2024.