VŨ VĂN, D.; LÊ ĐẮC, T.; PHẠM HỒNG, T.; BÙI ĐỨC, T. 02. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIÊN TAI TỚI CỘNG ĐỒNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 34, p. 12–23, 2020. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/289. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.