BÙI SỸ, B.; LẠI THẾ, D.; BÙI ĐỨC, T. 05. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA DÂN CƯ VEN BIỂN VÀ MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀ QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 32, p. 43–51, 2020. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/260. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.