NGUYỄN NGỌC, T.; VŨ VĂN, L.; NGUYỄN HỒNG, L. 1. MÔ PHỎNG TRƯỜNG DÒNG CHẢY TRONG GIÓ MÙA KHU VỰC CỬA ĐẠI. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 16, p. 3–9, 2017. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/26. Acesso em: 14 tháng 6. 2024.