TRẦN THỊ MINH, H.; PHẠM HÒA, T.; ĐỖ HÀ, A.; VÕ HỒNG, N. 11. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU, BÌNH THUẬN. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 30, p. 80–91, 2020. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/235. Acesso em: 20 tháng 7. 2024.