ĐỖ THỊ, B.; LÊ THU, T. 06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN . Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 28, p. 39–44, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/197. Acesso em: 22 tháng 6. 2024.