NGÔ QUANG, D.; TRẦN THỊ, D. 15. YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG VỀ NHỮNG KỸ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN. Science Journal of Natural Resources and Environment, [S. l.], n. 26, p. 112–116, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/178. Acesso em: 26 nov. 2022.