THÁI THỊ THANH, M.; TAE YOON, P. 12. MỐI LIÊN HỆ GIỮA MỘT SỐ YẾU TỐ KHÍ HẬU VÀ DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT TẠI VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1997 - 2017. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 26, p. 90–99, 2019. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/175. Acesso em: 21 tháng 7. 2024.