NGUYỄN TIẾN, H.; VŨ HẢI, Đăng; NGUYỄN KIÊN, D. 11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 23, p. 89–98, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/133. Acesso em: 24 tháng 7. 2024.