BÙI THỊ HỒNG, T.; NGUYỄN XUÂN, B. 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH. Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, [S. l.], n. 23, p. 41–47, 2018. Disponível em: https://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127. Acesso em: 13 tháng 6. 2024.